F11 voor gehele schermweergave !

Hippotherapie

Therapeutisch en orthopedagogisch paardrijden

Evenwicht en vrijheid in verbondenheid met het paard.

Eguine Assisted Therapy of EAT


Equine = Paard
Assisted = met behulp van
Therapy = behandeling
Equine Assisted Therapy of EAT staat voor het
therapeutisch benaderen van mensen met assistentie van een paard.
EAT is op te splitsen in drie vormen:
 • Hippotherapie
 • Orthopedagogisch paardrijden
 • Recreatief en aangepast paardrijden
1.Hippotherapie
Hippotherapie is een behandeling waarbij het paard gebruikt wordt als hulpmiddel bij de behandeling/begeleiding van kinderen en volwassenen tijdens een ontwikkelingsproces en/of herstelproces.
Het paardrijden is geen doel op zich maar kan bevorderlijk werken als er een goede band is tussen mens en paard. Om de verschillende behandeldoelen te bereiken kunnen de relatie mens-dier, de omgang en het contact met het paard, het berijden, de bewegingsimpulsen en de symboliek van het paard worden ingezet.
Paarden bieden veel mogelijkheden om, onder begeleiding van een psycholoog, doelgericht te werken aan fysieke, sensorische, psychische, emotionele, educatieve, relationele, communicatieve of sociale problemen.
Door hun fijngevoeligheid als sociaal en eerlijk dier kunnen ze de sociale en emotionele toestand van anderen weerspiegelen. Zo kan je via het paard inzicht krijgen in je eigen functioneren en je interacties met anderen, de basis voor verandering.
Paarden kunnen helpen bij het opsporen en losmaken van blokkades, immers paarden zijn onbevooroordeeld en minder bedreigend dan de “mens”. Ze uiten geen kritiek enn persoonlijke groei.
aanvaarden onvoorwaardelijk wat er gebeurt of niet gebeurt. Dit zorgt voor een sfeer van veiligheid waarin er kan geëxperimenteerd worden. Alles is mogelijk en niks moet…
Omdat het psychische sterk beïnvloed wordt door het fysieke en vice versa, draagt de fysieke interactie met het paard en de fysieke feedback bij tot mentale stimulatie. Fysiek je mannetje kunnen staan tegenover een paard zorgt ervoor dat je ook mentaal steviger in je schoenen staat.
Door de natuurlijke omgeving en de uitnodigende paarden worden je zintuigen ten volle gestimuleerd. De reële ervaringen van interacties, van wat gebeurt tussen mens en dier, zorgen er voor dat je dichter bij jezelf komt.
Het gebruik van een paard bij fysiotherapie heeft tal van voordelen:
 • De driedimensionale bewegingen worden gebruikt voor mobilisatie van de onderrug, heup, het bekken bij mensen met immobiliteit in de romp en onderste ledematen. Kinderen moeten door deze bewegingen ook steeds weer de juiste positie zoeken omdat hun evenwicht voortdurend verstoord wordt.
 • Ontspanning van de spieren wordt verkregen door de warmte die het paard afgeeft en door de ritmische bewegingen. Hiervoor maken we gebruik van de verschillende intensiteiten van de stapbewegingen. Totale spierontspanning bij mensen met hypertonie wordt verkregen door trage, monotone stapbewegingen. Bij mensen met hypotonie wordt dit verkregen door vlotte, actieve bewegingen.
 • Sturing van de fijne motoriek omdat door de gevoeligheid van het paard de bewegingskracht gedoseerd moet worden. Hoe nauwkeuriger de bevelen aan het paard gegeven worden, hoe beter het paard deze zal uitvoeren.
 • Tonuscontrole: tijdens het paardrijden is het belangrijk dat eerst de spieren onder controle worden gebracht door specifieke trainingen. Pas daarna kan je nieuwe bewegingen aanleren.
 • Oefeningen rond oog-hand coördinatie, evenwicht, lateralisatie, …
2. Orthopedagogisch paardrijden
Bij orthopedagogisch paardrijden is het paard een sociale, educatieve en beeldvormende partner.
Essentiële onderdelen bij deze werkvorm zijn:
 • Het verzorgen van het paard
 • Herkennen van stappenplannen
 • De beleving van de omgeving en het paard
Orthopedagogische doelstellingen zijn onder andere: bevorderen van het lichaamsbesef, aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden, de zelfstandigheid vergroten, leren omgaan met emoties, ontwikkelen van zelfvertrouwen, verbeteren van de concentratie en de oriëntatie.
Omdat paarden intellectuele dieren zijn kan men er sociaal-interactief mee werken. Paarden reageren eerlijk en onbevooroordeeld in omgang met mensen. Van deze reacties maken we gebruik bij oefeningen rond sociale interactie.
Het paardrijden zorgt ook voor een verruiming van het waarnemingsveld en helpt bij het persoonlijk relativeringsvermogen.
3. Aangepast en recreatief paardrijden
Aangepast paardrijden is een combinatie van sportbeoefening, recreatief bezig zijn en therapeutische zorg.
Paardrijden biedt zowel ruiters met als zonder handicap voordelen voor de totale ontwikkeling.
 • Duidelijk en oprecht leren communiceren.
 • Communicatie via lichaamstaal (non-verbale communicatie).
 • Door het paard gedrag te laten spiegelen wordt duidelijk gemaakt hoe zuiver de communicatie is en welke intentie wordt uitgedragen.
 • Verzorging van en verantwoordelijk zijn voor het paard.
 • Fysisch vlak: evenwicht/ relaxatie/ fijne motoriek.
 • Psychologisch vlak: gevoel van welbehagen/ verbeterd zelfvertrouwen/ interesse in de buitenwereld/ zelfinitiatief leren nemen/ verhogen van frustratiedrempel.
 • Educatief vlak: voorbereidend lezen en rekenen/ leren plannen/ coördinatie/ ruimte en tijdperceptie.
 • Sociaal vlak: respect en liefde voor dieren/ plezier en vriendschap met andere ruiters/ integratie.
Aanbod
Voor wie?
In mijn praktijk kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor behandelsessies met en op het paard.

Met:
 • Autisme
 • ADHD/ADD
 • Depressie
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Hoogsensitiviteit
 • Burn-out
 • Hechtingsproblematiek
 • Trauma
 • Fysieke of mentale beperkingen
 • .....

Voor:
 • Bevorderen van de socio-emotionele ontwikkeling en communicatie
 • Ontwikkelingsbevordering en persoonlijke groei
 • (Ortho)pedagogische problemen
 • Verbeteren van leer- en gedragsproblemen
 • Verbeteren van concentratieproblemen
 • Leren omgaan met stress en spanning
 • Overwinnen van (faal)angst
 • Opbouwen van (zelf)vertrouwen en zelfontplooiing
 • Pestproblematiek
 • Verwerking van rouw en verlies
 • .....
Werkwijze:

Allereerst vindt een kennismaking plaats in de praktijk of bij uw thuis om uw behoeften en noden af te toetsen. Zo kunnen we de meest geschikte behandeling opstarten. Tijdens de behandeling doorloop je verschillende fases en aan het einde van dit proces heb je geleerd hoe je sterk in je leven kan staan, ook in moeilijke situaties.
Een sessie is steeds individueel en op afspraak. Gemiddeld duurt een sessie 60 minuten. Vaak wordt de verzorging van het paard ook als deel van de behandeling gebruikt. Het leren vertrouwen van zo een groot dier gaat immers gemakkelijker door er eerst naast te staan en dan pas erop te gaan zitten.
Kinderen:
Deze behandeling wordt door kinderen ook niet ervaren als een behandeling maar wel als een fijne bezigheid. De kinderen leren met plezier om te gaan met het paard. De verzorging en het leren rijden gebeuren op een speelse manier. Om te beginnen gaan de kinderen eerst de paarden leren bekijken als een kudde en leren ze dingen over de dieren interpreteren. Dit zorgt enerzijds voor rust en anderzijds voor kennis (leren kijken naar een ander levend wezen, lichaamstaal leren begrijpen, doorgronden van onderlinge banden en complexe karakters). Deze opgedane kennis leren ze vervolgens via gesprekken projecteren op hun eigen leven, omgeving en zelfbeeld. Op deze manier kan er ongedwongen gepraat worden over thema’s waar het kind mee zit.
Elke sessie is zo opgebouwd dat het kind vooruitgang ervaart en er een positief gevoel aan overhoudt. Er wordt gewerkt met bereikbare doelen. Het kind leert ook zelf zoeken naar mogelijke oplossingen voor problemen, zichzelf te waarderen en vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. Verder leren de kinderen geduldig en beheerst te zijn. Kinderen leren oorzaak en gevolg aan elkaar te koppelen omdat het paard altijd direct feedback geeft. Via de zorg voor en de opvoeding van het paard leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen, sociale eigenheid te ontwikkelen en geduldig en zelfbeheerst te werk te gaan.
Aandachtspunten
Paardrijden is een risicovolle bezigheid. U dient zelf (aanvullend) verzekerd te zijn.
Het dragen van een goedgekeurde cap tijdens het werken met paarden is verplicht.
Top